Mūsų paslaugos

Viešųjų pirkimų konsultacijos

Investicinių projektų, galimybių studijų, verslo planų rengimas

Projektų administravimas

Techninių dokumentų rengimas

Viešųjų pirkimų konsultacijos

Dokumentus ir konsultacijas teikia kvalifikuoti teisininkai
Darbuotojų darbo patirtis ES paramą įgyvendinančiose institucijose, advokatų kontorose ir teisme leidžia įvairiapusiškai įvertinti problemines situacijas
Nuolat domimės naujovėmis bei taikome jas praktikoje

Konsultuojame ir teikiame pagalbą vykdant viešuosius pirkimus. 2015 metais padėjome įvykdyti apie 350 pirkimų (atviro, supaprastinto atviro, riboto, supaprastinto riboto, apklausos, supaprastintų derybų ir k.t. pirkimų būdais). Turime patirties vykdant ir žodinius pirkimus bei tarptautinius pirkimus siekiančius net iki 10 mln. eur. Įvertinę perkančiosios organizacijos poreikius, lūkesčius, padedame parinkti tinkamiausius minimalius kvalifikacijos reikalavimus, kvalifikacinės atrankos kriterijus, ekonominio naudingumo pasiūlymų vertinimo kriterijus, kurie parenkami taip, kad būtų užtikrinta reali tiekėjų konkurencija, tiekėjai būtų pajėgūs ir galėtų tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, atrenkami ekonomiškai naudingiausi pasiūlymai.

Teikiame šias paslaugas:

 • viešųjų pirkimų vykdymas ir konsultavimas;

 • pirkimo būdo parinkimas;

 • viešųjų pirkimų planų sudarymas;

 • supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių rengimas;

 • viešųjų pirkimų sąlygų, sutarčių rengimas;

 • pirkimų techninių užduočių ar specifikacijos parengimas;

 • tiekėjų pasiūlymų vertinimas;

 • pretenzijų nagrinėjimas, atsakymų rengimas;

 • konsutavimas bei atsovavimas sprendžiant tiekėjų ir perkančiosios organizacijos ginčus;

 • konsultavimas vykdant viešųjų pirkimų sutartis bei atliekant jų keitimus.

Žinios: Viešųjų pirkimų portalas: http://vpt.lrv.lt

Atlikti projektai:

Investicinių projektų, galimybių studijų, verslo planų rengimas

Įvairiapusiškas ir nestandartinis mąstymas pagrindžiant finansavimo poreikį
Įvertinamos visos galimybės pritraukti investicijas
Investicinio projekto įgyvendinimą užtikriname vykdydami projekto administravimą, techninių dokumentų rengimą, viešuosius pirkimus

Turime didelę patirtį rengdami projekto pasiūlymus (teikiamus regionų plėtros taryboms ES finansavimui gauti), investicinius projektus, galimybių studijas, verslo planus. Investiciniai projektai ir galimybių studijos rengiamos vadovaujantis Investicijų projektų kaštų - naudos analizės gairėmis. Verslo planai rengiami atliekant balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos, pinigų srautų ataskaitos prognozes, vertinant investicijų efektyvumą bei atsipirkimą. Investiciniai projektai, galimybių studijos bei verslo planai rengiami vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių investicijų įsisavinimą reikalavimais, atsižvelgiant į kompetentingų institucijų parengtas metodikas, gaires bei rekomendacijas. Rengdami projektus, studijas bei planus siekiame įvertinti visas projekto įgyvendinimo galimybes, parinkti optimalų įgyvendinimo sprendimą ir visapusiškai pagrįsti projekto įgyvendinimo būdą, išlaidas ir pasekmes. 

Teikiame šias paslaugas:

 • projekto pagrindimas, problemų (dėl kurių reikia įgyvendinti projektą) analizė;

 • pokyčių reikalingumo pagrindimas;

 • projekto įgyvendinamumo, galimybių ir alternatyvų analizė;

 • veiksmų plano sudarymas;

 • ekonominio ir socialinio pagrįstumo analizė;

 • sąnaudų ir naudos analizė;

 • investicijų efektyvumo, grąžos ir atsiperkamumo vertinimas;

 • rizikos ir jautrumo analizė;

 • rinkos, konkurentų analizė ir t.t.

Žinios: http://www.esinvesticijos.lt

Atlikti projektai:

Projektų administravimas

Projektų administratoriai turi daugiau nei 7 metų patirtį šioje srityje
Sėkmingas bendradarbiavimas su projekto vykdytojais, įgyvendinančiomis institucijomis ir kitais projektų dalyviais
Dėmesys projektų rizikų valdymui, problemų sprendimui

Teikiame pagalbą ir konsultacijas projektų paraiškų rengimo, projektų vykdymo ir įgyvendinimo klausimais, užtikriname projektų administravimo paslaugų kokybę nuo pirkimo plano sudarymo iki galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo. Padedame užtikrinti tinkamą ir savalaikį projektų veiklų įgyvendinimą bei projektų viešinimo veiklų įgyvendinimą.

Teikiame šias paslaugas:

 • paraiškų finansavimui gauti pildymas (pagal nustatytus reikalavimus);

 • paramos sutarties derinimas ir jos priedų keitimas;

 • veiklų koordinavimas, veiklas patvirtinančios dokumentacijos priežiūra ir užtikrinimas;

 • projekto tikslų, naudos rodiklių atitikties priežiūra;

 • mokėjimo prašymų, ataskaitų ir kitų projekto dokumentų rengimas;

 • projekto įgyvendinimo išlaidų būtinumo, atitikimo nustatytiems reikalavimas vertinimas ir užtikrinimas, išlaidų pagrindimo dokumentų priežiūra;

 • pinigų srautų stebėsena, biudžeto naudojimo priežiūra ir kontrolė;

 • projekto rizikų identifikavimas ir jų valdymas;

 • viešinimo priemonių rengimas ir įgyvendinimas;

 • projekto įgyvendinimo dokumentų atitikties ES paramos viešinimo reikalavimams užtikrinimas.

Žinios: http://www.esinvesticijos.lt 

Atlikti projektai:

Techninių dokumentų rengimas

Užsakovų viziją paverčiame konkrečiais techniniais reikalavimais
Viešojo pirkimo vykdyme dalyvauja ne tik teisininkas, bet ir techninis ekspertas, kurie kartu užtikrina profesionalius sprendinius
Techniniai ekspertai užtikrina idėjos realizavimą nuo projektinių pasiūlymų parengimo iki viešojo pirkimo sutarties įgyvendinimo pabaigos

Rengiame techninę dokumentaciją projektų planavimui ir rengimui. Itin aukštos kvalifikacijos specialistai rengia projektinius pasiūlymus (eskizinius projektus), kurių tikslas išreikšti statinio pagrindinių sprendinių idėją ir kurie teikiami kaip medžiaga projektuotojo parinkimo konkursui. Projektiniuose pasiūlymuose pateikiami idėją iliustruojantys eskizai (planai) su statinio schemomis bei šių sprendinių (tarp jų – statybos sklypo tvarkymo) aprašymu.

Taip pat rengiame technines specifikacijas, tam reikalingas schemas, planus, konsultuojame techniniais projektų vykdymo ir įgyvendinimo klausimais.

Teikiame šias paslaugas:

 • projektinių sprendinių, pasiūlymų rengimas vadovaujantis privalomaisiais dokumentais (Lietuvos Respublikos tesės aktų nustatyta tvarka): 

 • esamos situacijos įvertinimas;

 • problemų identifikavimas;

 • alternatyvų analizė;

 • preliminarios statybų kainos skaičiavimas;

 • situacijų schemų, vizualizacijos brėžinių, technologinių schemų rengimas ir pan.;

 • techninių specifikacijų ir reikalavimų  pirkimo objektams rengimas.

Atlikti projektai:

Didžiuojamės savo pasiekimais:

Įgyvendintų projektų

Apmokytų asmenų

Žmonių komandoje

Specialistų vidutinis darbo stažas